چه مواد غذایی دارای فیبر هستند؟


فیبر دو نوع دارد:

1- فیبر های قابل حل که آب جذب می کنند و متورم می شوند. 2- فیبر های غیر قابل حل، که آب جذب نمی کنند و متورم نمی شوند.

منبع فیبر قابل حل:  سبوس جو-حبوبات، گیاهان خانواده نخود- عدس ها- سیب و مرکبات

منبع فیبر های غیر قابل حل: سبوس گندم -میوه ها و سبزیجات اگر با پوست مصرف شوند.

ارسال پاسخ

Your email address will not be published.
Required fields are marked *